چادر اماراتی مجلسی

چادر اماراتي ﺟﺪﻳﺪ (ﻛﻦ ﻛﻦ,ﻣﺎﺕ,ﺑﺮاﻕ)

توضیحات

چادر اماراتي ﺟﺪﻳﺪ همانگونه كه از نامش مشخص است يكي از انواع چادرهاي عربي مي باشد. با اين تفاوت كه به دليل داشتن آستين ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ 30 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﮔﻠﺪﻭﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﻧﮕﻴﻨﻬﺎﻱ DMC ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩ‎‎‏ نسبت به ديگر مدل هاي عربي، اندامي تر است. جلوي اين چادر به صورت باز طراحي شده و مي توان آن را بنا به سليقه هاي مختلف با زيپ و يا انواع دكمه بست اين چادر ﺑﺎﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻦ ﻛﻦ,ﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮاﻕ,در مدلﻫﺎﻱ ساده و ﻛﺎﺭﺷﺪﻩ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻭﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻭﺯﻳﺒﺎ عرضه مي گردد

محصولات مرتبط