عبا عربی یا جده

اين مدل چادر از اصيل ترين چادرهاي عربي مي‏‎‎باشد. كه در ميان اعراب به عبا معروف است،

توضیحات

اين مدل چادر از اصيل ترين چادرهاي عربي ميﺑﺎﺷﺪ‏‎‎ كه در ميان اعراب به عبا معروف است، در چادر جده پارچه ي زيادي به كار رفته شده و همين امر باعث عريض شدن اين مدل مي گردد و عرض زياد آن پوشش كامل و راحتي راﺑﺮاﻱ بانوان به همراه دارد.اﻳﻦ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﻗﺮاﺭﻣﻴﮕﻴﺮﺩ .ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﻦ ﻛﻦ,ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮاﻕ ﻣﻮﺟﻮﺩﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 

محصولات مرتبط